Tuk Tuk Thai Bistro. Saigon's newest Thai restaurant, Tuk Tuk Thai Bistro has arrived.

Tuk Tuk Thai Bistro. Saigon’s newest Thai restaurant, Tuk Tuk Thai Bistro has arrived.